MARKEN in het NIEUWS
    
Startnotitie versterking Omringkade Marken ter inzage
Van 23 oktober 2008 tot met 4 december 2008 ligt de startnotitie m.e.r. ‘Versterking Omringkade Marken’ ter inzage. De startnotitie geeft aan welke alternatieven Rijkswaterstaat voor het versterken van de omringkade in de m.e.r.-procedure gaat onderzoeken. Rijkswaterstaat werkt aan een dijkversterkingsplan/m.e.r. voor de omringkade omdat uit toetsing is gebleken dat delen van de zuid- en westkade op Marken niet voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen.

Zo is de dijk op verschillende locaties niet hoog genoeg en is de steenbekleding te licht. Op 28 oktober 2008 organiseert Rijkswaterstaat een informatieavond in het dorpshuis op Marken om de startnotitie toe te lichten.

M.e.r.-procedure (MER: Milieu Effecten Rapportage)
Voor deze dijkversterking is een m.e.r.-procedure vereist, conform de Wet milieubeheer. De eerste stap in deze procedure is de startnotitie. In de startnotitie wordt het probleem beschreven, de mogelijke effecten verkend en realistische oplossingen weergegeven. Provincie Noord-Holland verzorgt als bevoegd gezag de ter inzage legging van de startnotitie. De startnotitie ligt van 23 oktober tot met 4 december 2008 ter inzage bij het gemeentehuis van Waterland, de bibliotheek Marken, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat Noord-Holland. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen bij Provincie Noord-Holland. Ook geeft de Commissie voor de m.e.r. een ‘Advies richtlijnen m.e.r’ Op basis van dit advies en de ingediende zienswijzen stelt Provincie Noord-Holland de richtlijnen vast. Deze richtlijnen vormen het kader voor het dijkversterkingsplan/m.e.r. Hierin werkt Rijkswaterstaat de details van verschillende varianten voor dijkversterking uit en maakt een afweging tussen deze varianten. Het doel is het ontwikkelen van een voorkeursvariant. Als het dijkversterkingsplan/m.e.r. is goedgekeurd door het bevoegd gezag volgt nog een inspraakronde. De start van de realisatie staat gepland voor 2011.

Informatiebijeenkomst
Op 28 oktober 2008 organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst in dorpshuis Het Trefpunt aan de Kerkbuurt 90 te Marken. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur met een presentatie over de versterking van de verschillende dijkvakken, de oplossingsrichtingen, planning en de m.e.r-procedure. Daarna is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Bron: www.Infrasite.nl, vrijdag 24 oktober 2008