MARKEN in het NIEUWS
    

WEL OF GEEN GOUDRIAANKANAAL

   Er komen steeds maar weer vragen en/of opmerkingen over het nut of onnut van de vergadertijd die wij ( enkele bestuursleden) besteden aan het Goudriaankanaal. Vandaar deze uiteenzetting aan allen die er belangstelling voor hebben.

Tijdens de looptijd van dit project zijn verschillende nieuwe bestuursleden tot het bestuur toegetreden die zomaar met hun neus in dit project vallen, reden voor mij om uit te leggen hoe het is begonnen, hoe het is verlopen, en hoe het hopelijk nog verder zal kunnen gaan. Daarna zal in het bestuur worden gesproken op welke wijze wij onze inwoners hiervan in kennis zullen stellen.

Oprichting Stichting in 2001

Sinds de oprichting van de Stichting Eilandraad zijn we al begonnen. We hebben ons bezig gehouden met het eeuwenoude Goudriaankanaal. Eerst in het begin, toen nog via het Waterschap, nu Hoogheemraadschap, hebben we de kromme bomen langs het fietspad aan de Kruisbaakweg laten verwijderen, waardoor er een uitstekend gezicht op Marken tevoorschijn kwam en de weidevogels minder vijanden kregen (dat laatste wisten wij toen nog niet).

Daarna zijn we begonnen met onderhandelingen om het kanaal op te knappen, zodat het weer meer op een kanaal zou gaan lijken, zonder riet en afvallozingen, want juist die vervuiling wilden wij tegengaan. Aan de inwendige vervuiling konden we niets doen.

Vervolgens kwam er via Marlien de Ru een grote sponsor KNHM ( gepensioneerddengroep Heide Maatschappij) op ons pad die er wel heil in zag het gehele Goudriaankanaal min of meer in ere te herstellen, althans financiële middelen konden vrij maken om te onderzoeken welke mogelijkheden er zouden kunnen zijn.

Aanleiding en doel

In opdracht van en in samenwerking met de Stichting Eilandraad en de KNHM heeft Arcadis een haalbaarheidsonderzoek verricht om na te gaan of herstel van de Ooster- en Zuidervaart, als onderdeel van het voormalige Goudriaankanaal, op Marken haalbaar is.

Uitgangspunten

Al gauw gingen er geluiden op dat dit mooi gebruikt kon worden voor opslag van water. Dit zou ook goed kunnen passen in ons financiële plaatje, omdat er een fonds zou komen waar bouwers geld in kunnen storten en dan zelf niet voor wateropslag behoefden te zorgen.

Reden waarom ook alle toekomstige bouwers rond onze tafel verschenen om bij het bouwen te kunnen voldoen aan het compenseren van water op de locaties waar gebouwd zou gaan worden.

Daarbij komt ook dat we tevens de kans schoon zagen om de vervuiling, die via vuilstortingen in het kanaal hebben plaatsgevonden, te kunnen saneren.

Al met al werd er een haalbaarheidsrapport opgesteld om te zien waar het schip zou stranden. In het haalbaarheidsrapport zijn vier modellen eruit gelicht, bekeken en voorzien van een prijs. Maar in alle modellen komt er een zeer groot bedrag voor om de vervuiling te saneren. Ook was er een model, waarbij dammen in het Oostkanaal vervangen werden door bruggen om het mogelijk te maken dat er vanuit de kantine van de IJsclub gevaren kon worden naar de vuurtoren.

Tijdens dit proces werd de Stichting Veehouder op Marken opgericht, waarvan de uitvoering direct te maken heeft met een groot gedeelte van het kanaal. Zelfs hebben we nu een bezwaarschrift lopen over een aan te leggen dam in het Oostkanaal.

Ook kwam RWS met een plan op tafel om de Omringkade te vernieuwen en zagen wel mogelijkheden van functiestapeling in de uitvoering.

Eilandraadtrekker

Wij als Stichting Eilandraad zijn nog trekker van dit project zolang er geen grotere partij deze functie van ons overneemt.

Tot onze grote verbazing verzandde de discussie over de weidevogels die een grote rol speelt, vooral omdat de boer het waterpeil in zijn omgeving danig wil laten zakken. Tot vrijdagmiddag 14 december 2007 begon bij ons de moed wat in de schoenen te zakken, omdat maar enkele instanties zich voor de workshop hadden aangemeld.

Groot was onze verbazing dat alle uitgenodigde “grote” spelers  wel kwamen opdagen. Hoogheemraadschap, Laag Holland, Werelderfgoed, Veehouder en Provincie zagen goede mogelijkheden in een vervolg, mogelijk door te kiezen voor een bepaald model of perceel.

Door Aagje en de Provincie werd er suggereert om meer aandacht te besteden aan het cultuurhistorische gedeelte van het kanaal en het landschappelijke deel. Ook door een zeer deskundige leiding van de heer Joossen van de Heide Mij werd deze workshop zeer succesvol.

Vervolg

Arcadis zal een vervolgopdracht krijgen om het rapport aan te passen naar meer cultuurhistorische aspecten dan de waterberging. Ook zullen er binnenkort gesprekken komen over de mogelijkheid om een keuze te maken uit de verschillende varianten genoemd in het haalbaarheidsrapport.

Daarna zal er een nieuwe werkgroep worden samengesteld uit direct betrokkenen, waarbij zeker de Stichting Veehouder op Marken zal aanzitten en de Gemeente, het Hoogheemraadschap (was zeer positief), de Provincie (mogelijk subsidie Brussel) Laag Holland, Wereld Erfgoed en de werkgroep Goudriaankanaal.

Na de laatste workshop ben ik persoonlijk weer dusdanig gemotiveerd om verder te gaan en mogelijk te kiezen voor een bepaald alternatief of perceel.

Deelname aan deze workshop kost ons hoogstens wat vergaderkosten, maar levert wel andere voordelen op. We zetten onze Eilandraad duidelijk op de kaart door besprekingen met allerlei hogere instanties, je weet nooit waar dat voor andere projecten toe kan leiden.

Overige opmerkingen

- Wij willen als Eilandraad géén klachtenstation zijn tussen inwoners en instanties.

- Wij bemoeien ons met de woningbouw en de noodweg Woonzorg en met hetnieuwe project dat Wijksteunpunt heet.

- Wij bemoeien ons met een nieuwe ontsluitingsweg voor Marken die dienst  moet doen voor de komende 50 jaar, inclusief het parkeerprobleem.

- Zelfs zijn we gesprekspartner met RWS voor de vernieuwing van de Omringdijk. Ik vind ook dat dit een van onze taken is waar we onze inwoners mee kunnen informeren.

Hebben we hier dan allemaal verstand van? Nee, maar dat krijg je tijdens de loop van het project. Bedenk dat bij alle hogere instanties de beslissingen worden genomen door goedwillende amateurs (Gemeenteraad, Provincie, Hoogheemraadschap en ga zo maar door.

Nadat al deze besprekingen plaats had gevonden ontstond er bij Hoogheemraadschap het goede idee om de rietpollen uit het kanaal te verwijderen en elders weer in te zetten voor versterking van wallenkanten.

Onze aandacht voor het kanaal naar Hoogheemraadschap uiten zich ook in het 50 jaar niet aan schouw te hebben voldaan, en hierdoor geld gespaard hadden.

Dit hebben ze zich zeker aan getrokken want nu zijn ze druk bezig het kanaal een opfrisbeurt te geven, zodat straks Napoleon met de boot door het kanaal kan varen.

Buiten die alles om zijn wij noch druk in de weer om het gehele kanaal op te knappen. Dat kost tijd en geld!!! Geld hebben we niet dat moet van elders komen, tijd hebben wel en dat kost niets…

Aldus een hartenkreet van Hein Zeeman

Bron: Hein Zeeman, zondag 6 april 2008