MARKEN in het NIEUWS
    
Burgemeester Delfzijl stapt op
Burgemeester Maritje Appel van Delfzijl stapt op. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie op het provinciehuis in Groningen

Appel kon niet meer door een deur met de 'bende van drie', de wethouders, die in een hoogoplopend conflict met haar verzeild waren geraakt. De collegepartijen (PvdA, CDA en VVD) hebben vandaag kenbaar gemaakt hun wethouders te blijven steunen. Dat is voor Appel de druppel geweest die de emmer deed overlopen.

Bron : Dagblad van het Noorden, dinsdag 14 februari 2006
***********
Persverklaring van burgemeester M. Appel-de Waart
Dinsdagavond 14 februari heeft de commissaris van de koningin mij ge´nformeerd van de uitkomst van zijn overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Delfzijl. Hij heeft mij meegedeeld dat de fractievoorzitters van de collegepartijen, weliswaar hebben uitgesproken vertrouwen te hebben in mij als burgemeester, maar het niet gewenst achten de portefeuille personeel en organisatie aan mij terug te geven.

Het oordeel van de commissaris dat er nu in objectieve zin sprake is van verstoorde verhoudingen, kan ik niet anders dan met hem delen. Op grond daarvan heb ik besloten om de Kroon te verzoeken mij ontslag te verlenen als burgemeester van Delfzijl.

Deze uitkomst ervaar ik als zeer teleurstellend. Het is nog geen twee jaar geleden dat ik met veel enthousiasme campagne heb gevoerd om de steun van de inwoners van Delfzijl te verwerven. In die campagne, onder het motto: 'het kan ook anders', heb ik duidelijk aangegeven waar mijn prioriteiten liggen.
Die liggen op de bekende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid, maar vooral ook op de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en kwaliteit van de gemeentelijke organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Aan die opdracht heb ik de afgelopen tijd in collegiaal verband met veel energie en inzet gewerkt. Ik heb mij daarbij altijd gesteund geweten door de inwoners van Delfzijl. De opdracht die zij mij hebben gegeven door de uitslag van het burgemeestersreferendum kan ik nu helaas niet afmaken. Ik kan helaas niet anders constateren dat er een onwerkbare situatie is ontstaan, waarbij ik niet voor mijn eigen belang moet kiezen maar voor het belang van de gemeente Delfzijl.

Ik wil hier een ieder bedanken die mij in de afgelopen dagen in woord en daad heeft gesteund. Ik heb mij daardoor gesterkt geweten. Het gaat u, de inwoners van Delfzijl, goed.

M. Appel-De Waart, Burgmeester Delfzijl

   
Bron : www.Delfzijl.nl, woensdag 15 februari 2006
   ***********
Persverklaring burgemeester Appel-De Waart

Vanavond heb ik in een extra vergadering van het College van B. en W. en vervolgens de fractievoorzitters ľ via het seniorenconvent ľ ge´nformeerd over mijn lezing op  de gebeurtenissen van de afgelopen week, die hebben geleid tot een vertrouwensbreuk binnen het college van B. en W.
Tijdens deze bijeenkomsten heb ik de gelegenheid gehad om duidelijk te maken dat ik tijdens mijn vakantie met grote verbazing heb kennis genomen van de mededeling van de loco-burgemeester dat de wethouders het onderdeel personeelszaken uit mijn portefeuille hebben gehaald. De reden hiervoor zou zijn het niet (volledig) informeren van de wethouders over zaken die in het algemeen het personeelsbeleid betreffen en meer in het bijzonder de procedure rond het ontslag van de gemeentesecretaris. Ik stel vast dat de wethouders mij daarin op meerdere momenten hun steun hebben betuigd en mij hebben aangemoedigd in het proces dat heeft geleid tot het vertrek van de gemeentesecretaris. Daarmee acht ik in voldoende mate weerlegd te hebben dat er gedurende dit proces sprake was van solistisch optreden van mijn kant.

Ik spreek bewust in termen als verbazing en verwondering, omdat ik de gang van zaken zoals die door de wethouders is weergegeven, in het geheel niet in overeenstemming acht met de werkelijkheid. In de genoemde bijeenkomsten heb ik uitvoerig en gedetailleerd kunnen weergeven dat de door de wethouders geschetste onvolledigheid van informatievoorziening van mijn kant ver bezijden de waarheid is. Voor de informatie die daar gewisseld is verwijs ik naar de bijlage bij dit persbericht, met daarin een chronologisch overzicht van de feiten.

Met deze verklaring geef ik gehoor aan de vraag van de fractievoorzitters om ge´nformeerd te worden door mij als burgemeester. Deze kunnen op deze manier het principe van hoor en wederhoor toepassen. Het is aan hen om een politieke afweging te maken op basis van mijn verklaring en de eerdere verklaring van de wethouders. Op basis van wat daar uitkomt zal ik zelf een beslissing nemen over het vervullen van het ambt van burgemeester van Delfzijl.

M. Appel, Burgemeester Delfzijl

Bron : www.Delfzijl.nl, maandag 13 februari 2006